Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace, IČ 70940924, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:
Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon).
Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.).
Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon).
Žádosti o ukončení, o přestup (školský zákon).
Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání – školský zákon).
Evidence omluvných listů (školský zákon).
Stravování dítěte (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.).
Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů).
Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon).
Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon).
Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv).
Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon).
Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (např. zákoník práce).
Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví).
Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji – např. screening komunikačních schopností dítěte nebo zraku, sledování pohybových schopností předškoláků, odborné sledování studentů ZČU Fakulty pedagogické, podklady pro bakalářské nebo seminární práce. Tyto činnosti budou realizovány pouze po souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 9azmv9c, emailem na adrese zeniskovamo@ms22.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, 301 00 Plzeň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu: 
Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu
Osobní údaje jsou bezpečně uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Projekt OP JAK Podpora škol
Projekt Národní plán obnovy