Školní vzdělávací program

KOUZELNÝMI VRÁTKY TAM A ZASE ZPÁTKY
To, co především odlišuje děti od dospělých, je hravost a bezstarostnost.
Pokud dospělý najde „kouzelná vrátka" a vstoupí jimi do světa dětí, je mu dovoleno si s dětmi hrát a víc rozumět tomu, co a jak děti prožívají. Můžeme vstoupit, nebo jen nahlížet, pozorovat a odhalovat osobnost dítěte. Učitelka v roli pozorného pozorovatele může dítě lépe pochopit a tím i přizpůsobit svůj přístup k jednotlivým dětem.
Dítě naopak kouzelnými vrátky objevuje svět dospělých, možnosti jak komunikovat, jednat a chovat se v běžném životě. Uvědomujeme si význam našeho vlastního vzoru pro dítě ve všech momentech našeho života v mateřské škole i mimo něj.

1. tématický blok
Když se vrátka otevírají
Období adaptace a seznamování dětí s novým prostředím, učitelkami a ostatními zaměstnanci, s vybavením třídy, zahradou a okolím mateřské školy. Přiměřeným způsobem vytváříme společně s dětmi pravidla vzájemného soužití, chování a komunikace. Snažíme se vytvářet pohodové prostředí, vést děti k toleranci a respektování, k samostatnosti při sebeobsluze, k rozvoji jemné i hrubé motoriky, hudebního cítění a pohybového rozvoje. Seznámíme děti s pravidly bezpečného chování na školní zahradě, při vycházkách a v dopravních situacích. Přiblížíme dětem svět přírody – všeho živého i neživého.

2. tématický blok
Když si stromy barví listy
Povedeme k rozvoji estetického vnímání pozorováním podzimní krajiny nejen na školní zahradě, ale i při tematických vycházkách. Všímáme si změn v přírodě v souvislostech se změnou počasí, chováním a životem zvířat na podzim. Seznamujeme se s ovocem, zeleninou, poznáváme všemi smysly, k čemu jsou důležité vitamíny. Povedeme děti k poznávání a sběru přírodnin, které věnujeme spolu se sponzorským darem ZOO a které využijeme k hrám a výtvarným činnostem.
Téma podzimu využijeme nejen při výtvarném vyjadřování různou technikou, ale také v lidové poezii, v písních i v pohybu. Našim úkolem je učit děti vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet u nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se ji chránit.

3. tématický blok
Když se dny krátí
Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Podle podmínek si užijeme zimní radovánky – stavění sněhuláka, koulování, využijeme svah na školní zahradě k bobování. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné dbát na bezpečnost naši i druhých. V souvislosti s tím budeme poznávat lidské tělo. Připomeneme, co je zdravé a co nám škodí, budeme upevňovat zdravé návyky a postoje.
Společně prožijeme období Adventu, zaměříme se na zvyky a tradice v době Mikuláše i Vánoc. Aktivně zapojíme děti do výzdoby třídy, výroby přání a vánočních dárků, zpívání koled, přípravy slavnosti pro rodiče.

4. tématický blok
Když je čas pohádek a karnevalů
Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč dítěte. Posílíme dětskou sebedůvěru, osobité myšlení a schopnost improvizovat. Zvyšujeme nároky na sebeobsluhu. Vytváříme vzájemné cítění mezi dětmi, prohlubujeme kamarádské vztahy, potlačujeme nezdravé soutěžení. Budeme upevňovat základní návyky společenského chování – v autobuse, v ZOO, v divadle, na karnevalu. Seznámíme děti s tradicí Tří králů, s pohádkami jiných kultur a cizích zemí.
Staráme se o zvířátka v zimě. V rámci spolupráce se základní školou navštívíme 1.třídu s nejstaršími dětmi.

5. tématický blok
Když zazpívá skřivánek a vajíčka se parádí
V tomto bloku si budeme všímat změn v přírodě spojených s příchodem jara. Budeme podporovat přirozenou dětskou zvídavost, zájem dětí, radost z objevování a chápání toho, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit. Uvědomíme si, jak je důležité se starat o své okolí a prostředí, v němž žijeme. Seznámíme děti s tradicemi a zvyky velikonočních svátků, podle podmínek přiblížíme narození mláďat, vysvětlíme dětem narození děťátka. U příležitosti Svátku matek se zaměříme na prohlubování citových vztahů ke členům rodiny, k sobě navzájem, i k přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody, života hmyzu. Zorganizujeme sportovní odpoledne na zahradě Mánesova.

6. tématický blok
Když slunce ohřívá vodu na koupání
Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Oslavíme svátek dětí, pojedeme na školní výlet, rozloučíme se na slavnosti s předškoláky a společnými zážitky posílíme zájem a zvídavost dětí. Seznámíme se s existencí jiných kultur a národností, se všemi světadíly, s exotickými zvířecími i člověčími obyvateli. Povedeme děti k tomu, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti, planety Země. Za příznivého počasí přenášíme většinu pohybových činností do přírody, proto budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti, budeme posilovat vytrvalost, schopnost sebeovládání. Seznámíme se s životem u vody ale i s nebezpečím, které nás může u vody potkat. Poznáváme město Plzeň.

Nabízené specifické programy doplňují hlavní vzdělávací nabídku naší mateřské školy:

- Plavání v krytém plaveckém bazénu SK Radbuza, půlroční kurz vedený odbornými lektorkami
- Keramika, 1x za 14 dní, vedená třídními učitelkami
- Angličtina hrou, seznamování s AJ přirozenou formou během dne, 1x týdně intenzivní blok 20-30min, vedený třídní učitelkou
- Saunování – v mateřské škole v Infra sauně 1x týdně