Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   
Úplný oficiální název povinného subjektu 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování
Zřizovací listina
Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura
Kontaktní spojení Kontakty
Platby Školné

Stravné Z. Wintra 19
Stravné Mánesova 67
Stravné nám. Míru 4
Identifikační číslo školy (IČ) 70940924
Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
Dokumenty
Údaje o rozpočtu
Školní vzdělávací program
Žádosti o informace Místo a způsoby podání viz. Formuláře
Příjem žádostí, stížností a dalších podání Viz. Kontaktní spojení
Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutípovinného subjektuviz Formuláře Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí) poštou nebo osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
Formuláře Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Místo a způsob podání
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Zápis do MŠ květen v případě volné kapacity během školního roku
Pověření k vyzvedávání dítěte projednání osobně ve třídě, případně s ředitelkou školy
Osvobození od úplaty projednání osobně s ředitelkou školy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad Dosud nebylo řešeno
Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva